Koupě nového vozu

Datum: 27.11.2012

Vložil: Martin

Titulek: Re: koupě vozu na úvěr v autobazaru

6. Technický průkaz. Klient je povinen do 30 dnů od akceptace Smlouvy společností
zajistit přihlášení předmětu fi nancování do evidence motorových vozidel u příslušného
úřadu v místě svého trvalého bydliště nebo sídla společnosti. Zápis ve velkém technickém
průkazu („TP“) musí být učiněn tak, že klient bude v TP evidován jako jeho vlastník;
porušení této povinnosti klientem může být společností kvalifi kováno jako podstatné
porušení Smlouvy.
Poté je povinen klient doručit velký technický průkaz společnosti do 10 dnů od přihlášení
předmětu fi nancování do evidence dle tohoto ust. Pro případ prodlení se splněním
některé z těchto povinností se sjednává v neprospěch klienta smluvní pokuta ve výši
dle Sazebníku. V případě, že v průběhu trvání Smlouvy bude klient požadovat zapůjčení
TP, je společnost oprávněna zapůjčení TP učinit proti uhrazení fi nanční záruky ze strany
klienta ve výši dle Sazebníku; zaplacenou záruku je společnost povinna uhradit klientovi
zpět do 10 dnů po navrácení zapůjčeného TP klientem společnosti zpět. Zapůjčený TP je
klient povinen vrátit společnosti nejpozději do 30 dnů od jeho poskytnutí společností.
V případě prodlení s jeho navrácením vzniká klientovi povinnost hradit společnosti
smluvní pokutu sjednanou pro případ prodlení s doručením/vrácením TP.
Zápis vlastnického práva na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva
ve prospěch společnosti je plně v kompetenci společnosti s tím, že společnost není
k takovému zápisu zpravidla povinná.

Zpět na diskuzi

Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství

PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz